Peckham Rye, Scylla Hall, Peckham Rye Mission Hall

Local Authority:
Denomination:
Christian bretheren